1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1.1.1 Burza drahých kovů (dále BDK)

Internetový portál umístěný na internetové adrese https://BurzaDrahychKovu.cz sloužící k provozování veřejného elektronického tržiště drahých kovů a poskytování souvisejících služeb.

1.1.2 Provozovatel

Společnost BURZA DRAHÝCH KOVŮ s.r.o., IČO 10804064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 348756.
Sídlo společnosti: Biskupcova 1630/46, 130 00 Praha 3
Zasílací adresa pro kovy: P.O.BOX 7, 320 00 Plzeň
Zasílací adresa pro papírové dokumenty: Biskupcova 1630/46, 130 00 Praha 3

1.1.3 Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání systému BDK (dále VOP).

1.1.4 Registrovaný uživatel (dále RU)

Fyzická nebo právnická osoba - uživatel, který se elektronicky zaregistroval na BDK, odsouhlasil VOP, uzavřel elektronicky smlouvu o užívání BDK a byl Provozovatelem v systému aktivován.

1.1.5 Ověřený uživatel (dále OU)

RU, který zaslal provozovateli sken svého osobního dokladu, jeho data byla zkontrolována a v systému BDK ověřena. OU je vyšší úroveň RU a může čerpat služby určené i pro RU.

1.1.6 Smlouva

Smlouva o užívání systému BDK, uzavřená v elektronické nebo písemné podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem. Za uzavření smlouvy se považuje též elektronické odsouhlasení jejího znění Uživatelem, uskutečněné např. při registraci na BDK.

1.1.7 Transakce

Proces reakce na nabídku s cílem uzavření obchodu.

1.1.8 Systém

Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.9 Uživatelský účet

Majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.

1.1.10 Zboží

Movité věci, které mohou být předmětem nabídky dle VOP.

1.1.11 Prodávající

OU, který má zájem o prodej zboží, které pro tento účel vystavil v nabídce.

1.1.12 Kupující

RU nebo OU, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní nabídky.

1.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.2.1

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů BDK.

1.2.2

Pokud není ve Smlouvě o užívání BDK výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto VOP není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.

1.3 NÁPOVĚDA SYSTÉMU BDK

1.3.1

Nápověda systému BDK (dále jen Nápověda) je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto VOP. Může být průběžně Provozovatelem upravována a rozšiřována. Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

1.4 SYSTÉM BDK

1.4.1

Oprávnění Uživatelů je v BDK dvojúrovňové. RU mohou na BDK zboží kupovat a využívat některé související služby. OU mohou navíc nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě.

1.4.2

Provozovatel zajišťuje párování obchodů mezi Uživateli, včetně zápočtů plateb a generování daňových dokladů za zprostředkování a služby Provozovatele. Dále Provozovatel poskytuje logistiku, základní kontrolu zboží a v případě poptávky od kupujícího, zpoplatněné laboratorní testování ryzosti.

1.4.3

Provozovatel systému zajišťuje IT správu systému, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněno k těmto účelům publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.4.4

Provozovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli.

1.4.5

Provozovatel rovněž negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

1.5. OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ BDK

1.5.1

Celý systém a jeho interaktivní databáze, stejně jako grafická podoba internetových stránek BDK a jejich struktura, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel. Jakékoliv užití shora uvedených, jakož i dalších autorských děl Provozovatele, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do jeho autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

1.5.2

Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu BDK. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.

1.5.3

Obsah umístěný na internetových stránkách BDK popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.

1.5.4

Přihlášené označení „BDK Burza Drahých Kovů“ ani další ochranné známky registrované Provozovatelem nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

2. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU

2.1 PODMÍNKY PROVOZOVATELE

2.1.1

Obchodování na BDK je dostupné všem osobám, splňujícím některé z následujících kritérií:
a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu
b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.1.2

Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito VOP zrušena registrace, nemohou na BDK obchodovat, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. shora.

2.1.3

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 REGISTRACE

2.2.1

Pro přístup k službám BDK je nutná registrace uživatele v systému, odsouhlasení VOP a uzavření Smlouvy.

2.2.2

Uživatel, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého bydliště, případně zasílací adresu, pokud se tato neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a uživatelské heslo.

2.2.3

Uživatel, který se registruje jako podnikatel nebo právnická osoba, je navíc povinen při registraci zadat název firmy, její sídlo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), zda je plátcem DPH a své oprávnění jednat za společnost (např. majitel, jednatel apod.).

2.2.4

Registraci Podnikatelského účtu je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.

Podmínkou schválení Podnikatelského účtu je poskytnutí scanu občanského průkazu některé z dále uvedených osob:
- fyzické osoby – podnikatele,
- statutárního orgánu oprávněného jednat za prodávajícího,
- jiné osoby, oprávněné zastupovat prodávajícího na základě plné moci, v takovém případě je prodávající povinen společně se scanem občanského průkazu zmocněnce doručit zároveň scan této plné moci, na které budou úředně ověřeny podpisy zmocnitele i zmocněnce. Scan občanského průkazu zašle podnikatel na výzvu Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy, zadané v rámci registrace.

2.2.5

Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.2.2. a 2.2.3 a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelský e-mail zadaný během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

2.2.6

Provozovatel je oprávněno vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat.

2.2.7

Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.

2.2.8

Uživatelé nesmí nakupovat v nabídce, ve které jsou prodávajícím, stejně tak nejsou oprávněni účastnit se nabídky osoby blízké k Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle koupit zboží za účelem dosažení co nejvyššího příhozu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

2.3 OVĚŘENÍ REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

2.3.1

Možnost nabízet vlastní zboží k prodeji je podmíněna ověřením uživatele. Standardní ověření se provede po nahráním skenu obou stran občanského průkazu. Provozovatel následně zkontroluje osobní údaje, pokud vyhodnotí data jako správná, ověří Uživatele v systému. Ověření není automatické, Provozovatel může požadovat dodatečnou verifikaci (např. telefonicky). Ověření není Provozovatel povinen vystavit, má-li jakékoli pochybnosti o poskytnutých údajích či procesu samotného ověřování. Ověřením se mění statut RU na OU.

2.3.2

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat ověření u libovolného uživatele. V případě, že nebude s ověřením uživatel souhlasit, nebo se nepodaří ověření provést, vyhrazuje si provozovatel právo pozastavit účet takového Neověřeného uživatele.

2.4 OBCHODOVANÉ ZBOŽÍ

2.4.1

Je dovoleno nabízet pouze mince, slitky a cihly z drahých kovů. Nabídka jakéhokoliv jiného zboží (např. šperků) je zakázána.

2.4.2

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku ze systému, jestliže by jeho nabídka, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst BDK.

2.4.3

Uživatel nesmí společně se zbožím nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat doplňkové zboží, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným zbožím.

3 NABÍDKY

3.1 DRUHY NABÍDEK

3.1.1

Nabídka prodávajícího je veřejným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za stanovenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím systému, že návrh přijímá. Systém umožňuje Uživatelům nabízet zboží ke koupi v dále uvedených druzích nabídek: Fixní a variabilní (Premium nad spot a Discount pod spot). Cena zobrazená dalším účastníkům je závěrečná a obsahuje v sobě i zprostředkovatelský poplatek BDK a další poplatky. Cena může být stanovena v eurech nebo českých korunách. Tuto cenu, pokud nebyla již jiným účastníkem akceptována, lze kdykoliv změnit. Změnit lze i metodu stanovení ceny.

3.1.2 FIXNÍ

Poptávaná cena je stanovena jako pevná, cena nereaguje na vývoj ceny drahých kovů ani kurzové výkyvy. Prodejce může nabídky ručně změnit.

3.1.3 VARIABILNÍ

Poptávaná cena se mění v souladu s aktuálním pohybem ceny drahých kovů na světových trzích, která je průběžně aktualizována. Cena bez poplatků se pak spočítá na základě aktuální ceny drahých kovů na světových trzích a upraví se dle parametrů zvolených klientem (prémium nad spot či discount pod spot a jejich výše).

3.2 OBECNÁ PRAVIDLA NABÍZENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍM

3.2.1

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá. BDK si vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit. Prodávající je oprávněn vystavit maximálně jednu identickou nabídku.

3.2.2

Název nabídky ani popis zboží nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo BDK nebo návrh na koupi nebo výměnu zboží.

3.2.3

Hromadné nabídky, které obsahují zboží různých hmotností či provedení a netvoří jeden prodejní soubor, jsou zakázány.

3.2.4

Název nabídky ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

3.3 VYSTAVENÍ ZBOŽÍ

3.3.1

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: druh investičního kovu, hmotnost, mincovnu či rafinéra, popis zboží, stav zboží (zda je nové či oběhové), případný obal, počet ks zboží.

3.3.2

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami konečnými (např. u plátců včetně DPH).

3.3.3

Prodávající je povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného zboží. Popis zboží musí být vždy v českém nebo slovenském jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce. Prodávající je povinen k popisu zboží připojit min. 2 fotografie zboží (obě strany), odpovídající skutečnému stavu zboží v době jeho vystavení.
Vystaví-li prodávající k prodeji, v rámci jedné nabídky, více kusů téhož zboží, musí připojená fotografie zobrazovat alespoň jeden z nabízených kusů. Vzhled a stav všech nabízených kusů musí odpovídat použité fotografii. Výrazné odchylky jakosti a opotřebení jednotlivých kusů v rámci jedné nabídky jsou nepřípustné.

3.3.4

Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá prodávající kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží.

3.3.5

Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do nabídky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Uživateli, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené mimo systém BDK.

3.4 ZAPLACENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

3.4.1

Bezprostředně po uskutečnění obchodu systém BDK vygeneruje zúčastněným uživatelům e-mailovou zprávu o spárování nabídky a poptávky. Kupujícímu bude oznámeno číslo účtu, částka a bude vyzván k zaplacení. Splatnost je stanovena na 3 dny.

3.4.2

Kupující je povinen ve lhůtě splatnosti uhradit na clearingový účet BDK částku odpovídající realizované transakci.

3.4.3

V případě neuhrazení kupní ceny ve sjednaném termínu bude kupujícímu naúčtován úrok z prodlení dle zákona. Uživateli, který je v prodlení s platbou může být pozastavena registrace v BDK. Při prodlení s úhradou kupní ceny delším než 10 dnů bude ze strany Provozovatele transakce zrušena a na kupujícím bude vymáhána náhrada škody v plné výši a bude mu zrušen přístup do BDK.

3.5 VYÚČTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

3.5.1

V souvislosti s automatizovaným oznámením o spárování obchodu je prodávající vyzván k zaslání zboží Provozovateli. Prodávající je povinen zboží odeslat neprodleně, dle instrukcí a na adresu uvedenou v e-mailu.

3.5.2

Provozovatel provede vypořádání obchodu a ve lhůtě 10-ti pracovních dnů po doručení zakoupeného zboží od prodávajícího a připsání platby ze strany kupujícího.

4 PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

4.1 OBECNÉ

4.1.1

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména NOZ 89/2012 Sb.. Problematika související s daňovými doklady se řídí zákonem o DPH a ostatními platnými předpisy. Provozovatel je oprávněn na vyžádání poskytnout účastníkům transakcí takové informace o protistraně, které jsou nezbytné pro řádné splnění předepsaných zákonných povinností.

4.1.2

Odpovědnost za dodání zboží kupujícímu přesně dle zveřejněné nabídky nese prodávající. Odpovědnost za včasnou a řádnou úhradu kupní ceny nese kupující. Provozovatel však v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu a potřebnou odbornou kontrolu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

4.2 PROVIZE PROVOZOVATELE

4.2.1

Vystavení nabídky uživatelem a standardní zobrazování na BDK je zdarma.

4.2.2

Skončí-li nabídka úspěšně, vzniká Provozovateli vůči prodávajícímu nárok na provizi. Tato provize se odečte od prodejní ceny zboží a snižuje částku vyplacenou prodávajícímu. Příjmem Provozovatele není objem realizovaných obchodů, ale pouze v ní zahrnuté provize, poštovné, balné a případné poplatky za testování pravosti zboží.

4.2.3

Sazba provize je závislá na kumulovaném obratu prodejů každého konkrétního prodávajícího za celou historii jeho obchodů na BDK. Do kumulovaného obratu se započítávají pouze již uzavřené vyúčtované minulé obchody.

Celkový prodej v CZK Provize BDK v %
do 500 tis. 4,5 %
500 tis. až 1,5 mil. 3,5 %
nad 1,5 mil. 3 %

4.3 LOGISTIKA

4.3.1

Zásilky Provozovatel odesílá Kupujícímu prostřednictvím České pošty, jako pojištěné cenné zásilky.

4.3.2

Účtováno je kupujícímu poštovné dle platných sazeb České pošty a balné ve výši běžných nákladů.

4.4 TESTOVÁNÍ

4.4.1

Součástí poskytovaných služeb je bezplatná základní kontrola zboží. Ta spočívá ve vizuální prohlídce, zvážení, změření a interakci s magnetem. Základní kontrola umožňuje odhalit pouze padělky a repliky nejnižší kvality. Vychází primárně ze subjektivního posouzení pracovníky BDK. Za nesprávné vyhodnocení nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

4.4.2

Kupující má možnost objednat si laboratorní testování zboží. V nabídce BDK jsou dvě úrovně testů ryzosti, měření vodivosti a ultrazvuk. Služba je zpoplatněna dle následné tabulky:

Elektrická vodivost cena v CZK
První vzorek 89,-
Další vzorky souboru 39,-

Ultrazvuk cena v CZK
První vzorek 489,-
Další vzorky souboru 299,-

4.4.3

Lze zvolit testování jednoho, všech nebo i náhodného výběru několika vzorků.

4.4.4

O laboratorních zkouškách je vystaven protokol o testování a zaslán kupujícímu společně se zbožím. Protokol je pouze informativní dokument, nelze ho považovat za certifikované ověření ryzosti. To může vystavovat jedině Puncovní úřad, v souladu s platnými právními předpisy a pouze po destrukční homogenizaci vzorku (roztavení).

4.5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.5.1

Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi nebo poplatek, souhrnný daňový doklad. Na žádost Uživatele, který je podnikatelem (majitel Podnikatelského účtu) a má aktivovaný fakturační účet, vystaví společnosti Provozovatel daňový doklad - fakturu se všemi náležitostmi dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

4.5.2

Daňové doklady jsou k dispozici v elektronické podobě. Uživatel si je může stáhnout v systému BDK po přihlášení ke svému účtu.

5 OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 UŽIVATEL

5.1.1

Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem skrytě manipulovat s výsledkem nabídky a cenou jím nabízeného zboží. Uživatelem nesmí být prodávající ani osoba pověřená prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího k tomu, aby zakoupila nabízený majetek do vlastnictví prodávajícího.

5.1.2

Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

5.1.3

Uživatel je povinen zajistit, aby jeho aktivita na BDK byla v souladu s platnou legislativou. Je povinen dodržovat všechna platná zákonná nařízení a předpisy, vztahující se na oblast drahých kovů, nákupu a prodeje. Pokud jeho činnost bude splňovat parametry podnikání, je povinen se registrovat u příslušných úřadů a plnit všechny povinnosti související s živností a podnikáním.

5.2 PROVOZOVATEL

5.2.1

Provozovatel systému neprodává vlastní zboží a není odpovědný za jeho případné vady. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

5.2.2

Provozovatel dále neodpovídá za nesplnění nabídky ze strany prodávajícího (např. nedodáním nabízeného zboží), ani za nečestné chování kupujícího (např. nezaplacením kupní ceny). Provozovatel pouze zajišťuje clearingovou kontrolu a ochranu stran, tedy nevydá kupujícímu nezaplacené zboží a neodešle peníze prodávajícímu za nedodané zboží.

5.2.3

Provozovatel systému se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, vyskytujících se v rámci systému a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu uvědomí Provozovatel orgány činné v trestním řízení.

5.2.4

Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněno provoz systému omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku, umožní-li to technické okolnosti, oznámit. Výluky se plánují především na noční hodiny. Provozovatel se zavazuje udržovat systém funkční a v rámci běžných standardů bezpečný. Provozovatel však není odpovědný za škody způsobené výlukami a chybami systému, způsobenými hackerskými a obdobnými aktivitami na internetu.

5.3 SANKCE

5.3.1

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu nebo tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno BDK a jeho provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

5.3.2

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo pozastavit účet Uživatele zejména při uvedení nepravdivých registračních údajů, popř. při neoznámení změn těchto údajů; obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet; vyzývání k prodeji mimo BDK, zmaření transakce tím, že prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal nabízené zboží; zmaření transakce tím, že kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu; prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky, spamming; vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového uživatelského účtu.

5.3.3

Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

5.3.4

Vyjde-li najevo, že Provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

5.3.5

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka či smlouva).

5.4 VÝPOVĚĎ ZE SMLOUVY A ŘEŠENÍ SPORŮ

5.4.1

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu nejdříve po 30 dnech od skončení poslední transakce, které se účastnil jako prodávající či kupující, za podmínky, že vyrovnal vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům všechny své peněžité závazky vzniklé ze Smlouvy (zejména uhradil provize a poplatky dle VOP nebo kupních smluv uzavřených s ostatními Uživateli. Výpověď musí být písemná a řádně doručená Provozovateli.

5.4.2

Vypoví-li Uživatel Smlouvu, není oprávněn již zakládat účast v nových nabídkách, a to ani jako prodávající, ani jako kupující. V takovém případě je Uživatel oprávněn činit pouze úkony k dokončení transakcí ze skončených nabídek.

5.4.3

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka či smlouva).

5.4.4

Veškeré majetkové spory mezi Provozovatelem a Uživatelem vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Řád rozhodčího soudu je veřejně dostupný na http://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012. Provozovatel a Uživatel považuje řád rozhodčího soudu dle své vůle za součást Smlouvy.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

6.1.1

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci a s poskytnutím kopie občanského průkazu, Provozovateli za účelem poskytování služeb dle těchto VOP a vedení evidence uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky uživatele vůči Provozovateli. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6.1.2

Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

6.1.3

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných v rámci BDK. Uživatel dále dává Provozovateli souhlas s předáním jeho adresy elektronické pošty spolupracující společnostem za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou a informacemi služeb. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

6.1.4

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na BDK dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

6.2 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

6.2.1

Přístup na stránky Provozovatele může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i souvisejících právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím svých osobních údajů vyslovuje uživatel souhlas s jejich zpracováním. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“) bychom vás rádi informovali o tom
• jaké osobní údaje shromažďujeme,
• k jakým účelům osobní údaje využíváme,
• zda a komu je poskytujeme,
• jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
• jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

6.2.2

Společnost BURZA DRAHÝCH KOVŮ s.r.o. vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. Proto jsme povinni sdělit vám řadu informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Pokud však budete mít přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, obraťte se prosím na jeden z následujících kontaktů:

Telefonický kontakt:
+420 605 012 333

Elektronický kontakt:
info@BurzaDrahychKovu.cz

Písemný kontakt:
BURZA DRAHÝCH KOVŮ s.r.o.
Biskupcova 46
130 00 Praha 3

6.2.3

V případě, že používáte BDK, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili:
• identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme, skeny OP),
• adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu a dodací adresy, vaše e-mailová adresa, telefon),
• popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
• případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH
• údaje k uskutečněným transakcím (stavy a pohyby BDK účtů, nabízené a zobchodované zboží, transakční ceny a termíny)

V případě, že jste odsouhlasili zasílání newsletteru nebo jiných marketingových informací:
• identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
• vaše e-mailová adresa, telefon,
• popisné údaje (zejména akademický titul u jména).

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od vás nebo z veřejně dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, registr plátců DPH).

6.2.4

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:
• v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené s vámi,
• v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
• v rozsahu nezbytném ke komunikaci s našimi uživateli,
• v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing,
• v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – ověření existence a změn subjektu.

6.2.5

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů: Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem uzavření a splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

6.2.6

Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem plnění našich zákonných povinností, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s registrací, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte také již při první registraci.

6.2.7

Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách BDK. Účelem zpracování je možnost informovat vás o novinkách a našich nových akcích nebo službách elektronickou cestou nebo telefonicky.
Webové stránky a online služby s nimi spojené mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem.

Cookies využíváme za účelem úspory vašeho času. Soubor cookie si uloží vaše preference při procházení webu nebo v případě, že si přizpůsobíte webovou stránku svým individuálním potřebám. Při následujících návštěvách je webu připomene a nabídne vám tak prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí; mohou se načíst i dříve zadané informace, např. automaticky předvyplnit přihlašovací údaje. To vše vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webu atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro náš web nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

6.2.8

Tyto údaje využíváme dále také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají.
Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi:
• datum a čas vašeho vstupu na naše stránky,
• kolik a jaké stránky jste navštívili a kolik jste na nich strávili času,
• název vaší internetové domény a IP adresa, která vám umožní vstoupit na naše internetové stránky,
• internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém vašeho počítače
• internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na web.

BDK na svých webových stránkách používá dva druhy cookies, a to
• dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem,
• trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro vaši snadnější a pohodlnější orientaci na webu a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu.

BDK na webech provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu.

6.2.9

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

6.2.10

Komu poskytujeme vaše osobní údaje
Nevyplývá-li z dále uvedeného jinak, nikomu vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňujeme, neužíváme ani služeb externích zpracovatelů vašich osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech.

Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím zejména registračních formulářů umístěných na našich webových stránkách jsou ukládány v hostingovém centru společnosti CoolHosting, se kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování.
Osobní údaje zpracováváme pouze v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU, vyjma seznamu v následujícím odstavci, osobní údaje nepředáváme. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Stormware s.r.o. – účetní systém Pohoda
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142

iPodnik – SQL server
iPodnik cloud s.r.o., Jiráskova 306, 252 25 Jinočany, IČ: 29004349

Facebook - FB pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google – Analytics, Disc
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Hetzner – server hosting
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91770 Gunzenhausen, Germany

Altaxo Accounting – accounting
Altaxo accounting s.r.o., Sokolovska 131/86, 186 00, Praha

MyCommerce – payment processor
Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA

Clickbank – payment processor
Click Sales Inc., 917 South Lusk Street, Suite 200, Boise, ID 83706, USA

LADesk – support system
Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, WilmingtonDE, 19808, USA

Tawk.to - live chat
tawk.to (SMS SIA), #6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, LV-1050, Latvia, EU

Tyto společnosti mohou pro účely zajištění svých služeb používat soubory cookies (viz. výše). Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zavazujeme se v takovém případě klást na zpracovatele při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

6.2.11

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás jako tzv. subjektu údajů. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně užívá. Za účelem ověření totožnosti osoby požadující přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních uvedených níže v tomto dokumentu.
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
• odvolal/odvolala jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem),
• vznesl/vznesla jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
• osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z následujících případů:
• pokud popíráte přesnost osobních údajů (ovšem v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu),
• je zpracování osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj,
• pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),
• vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací a přímým marketingem.

Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení a my vám je nadále zasílat nebudeme. Tohoto však můžete dosáhnout i jednodušší cestou, když se prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím tlačítka v doručeném obchodním sdělení jednoduše odhlásíte z odběru obchodních sdělení.
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.
Máte rovněž právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

6.2.12

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky.

6.2.13

Upozorňujeme na to, že za účelem ověření vaší totožnosti budeme brát zřetel pouze na žádost, kterou jste:
• odeslali doporučeným dopisem nebo
• odeslali z e-mailové adresy, která je u nás evidována přímo na vaši osobu, přičemž současně budete požádáni o to, abyste nám sdělili další údaj, pro ověření identity.

V případě důvodných pochybností o totožnosti žádajícího jsme dle čl. 12 odst. 6 Nařízení oprávněni požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele. Opatření k ověření totožnosti žádajícího jsme zavedli pro zvýšení bezpečnosti všech našich zákazníků, abychom předcházeli riziku zpřístupnění osobních údajů neoprávněné osobě. Tím chráníme i vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které nám byly doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy).
Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:
• svoji totožnost,
• specifikujte, jaké právo uplatňujete.

6.2.14

Na vaše žádosti, námitky a jiná podání budeme reagovat co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli. Bude-li vyřízení zvlášť složité nebo obdržíme-li vysoký počet žádostí, můžeme uvedenou lhůtu prodloužit až o dva měsíce, o čemž vás musíme informovat již během prvního měsíce a uvést důvody pro odklad.

6.2.15

Pokud vaší žádosti nebo námitce nevyhovíme, musíme uvést důvod. Pokud s námi přesto nebudete souhlasit, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu i na způsob, jakým jsme vaši žádost či námitku vyřídili. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsme povinni sdělit vám informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

6.2.16

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde o zjevně žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Provozovatel je oprávněn změnit VOP, jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na nabídky, které byly započaty za účinnosti starší verze VOP. Provozovatel je povinen zveřejnit jejich nové znění na svých internetových stránkách. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze VOP, když použije systém, neakceptuje-li Uživatel změny VOP, nemá právo užívat systém s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí.

7.2

VOP podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

7.3

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.